E.M.C

Decizie nr. 3/2015 din 27/02/2015

Publicat in Monitorul OficialPartea I nr. 237 din 07/04/2015
Decizia nr. 3/2015 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România
nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă a medicilorprecum şi a criteriilor şi normelor de acreditarerespectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă
      Art. I. – Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 27 februarie 2013, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   1. În anexa nr. 1, la articolul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d) cu următorul cuprins:
    “d) calitatea certificată de membru al unei societăţi medicale de specialitate.”
   2. În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut:
    “(2) Cererea de creditare a manifestărilor naţionale se depune la Colegiul Medicilor din România, iar cererea de creditare a manifestărilor locale sau regionale, la colegiile teritoriale, cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii programului. Depunerea cererii cu mai puţin de 30 de zile înaintea începerii programului şi nedepunerea programului ştiinţific definitiv cu minimum 5 zile anterior începerii programului atrag respingerea solicitării de creditare, respectiv nerecunoaşterea creditării, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 25 alin. (12).”
   3. În anexa nr. 1, la articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul conţinut:
    “Art. 12. – (1) Solicitarea creditării pentru EMCD se face de către furnizorul de EMCD numai la Colegiul Medicilor din România, utilizându-se aceeaşi cerere-tip de creditare prevăzută în anexa nr. 3 la decizie, formulată şi depusă cu cel puţin 60 de zile înaintea începerii programului. Depunerea cererii de creditare pentru EMCD cu mai puţin de 60 de zile înaintea începerii programului atrage respingerea solicitării de creditare, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 25 alin. (12).”
   4. În anexa nr. 1, la articolul 14, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    “g) certificarea calităţii de membru al unei societăţi medicale de specialitate, dar nu al mai mult de două, şi confirmarea participării la manifestările ştiinţifice organizate de acestea beneficiază de 10 credite anual, în afara creditelor obţinute pentru manifestările respective, creditate de Colegiul Medicilor din România.”
   5. În anexa nr. 1, la articolul 25, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
    “(12) În cazul depunerii documentelor de solicitare a creditării unui eveniment educaţional într-un termen mai mic de 30 de zile, dar nu mai puţin de 10 zile înaintea datei de debut a manifestării, respectiv mai mic de 60 zile, dar nu mai puţin de 30 zile, în cazul EMCD, se instituie o taxă de urgenţă al cărei cuantum va fi de 5 ori mai mare decât taxa prevăzută la alin. (1). Această prevedere se aplică inclusiv colegiilor teritoriale, în calitatea lor de furnizori de EMC. Solicitările de creditare depuse cu mai puţin de 10 zile înainte de debutul manifestării nu vor mai beneficia de creditare.”
   Art. II. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Decizia nr. 1 din 18.01.2013
 
Privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activitaţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi  normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă
În temeiul art. 406, 414 şi 431din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România decide:
Art. 1. – Educaţia medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă o parte a conceptului mai larg de dezvoltare profesională continuă în domeniul  medical, denumit în continuare DPC şi, constă în totalitatea activităţilor planificate de pregătire teoretică şi practică desfăşurate de medici în vederea dobândirii, menţinerii sau îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini profesionale, în scopul creşterii nivelului de performanţă în fiecare domeniu de specialitate, a unei practici medicale de înaltă calitate şi a garantării siguranţei pacientului
Art. 2. – Managementul activităţilor de EMC este realizat de Colegiul Medicilor din România prin Programul naţional de educaţie medicală continuă, în conformitate cu procedurile prevăzute în prezenta decizie, cu directivele şi recomandările Uniunii Europene (UE) sau cu înţelegerile şi recunoaşterile mutuale ale creditelor, stabilite cu Uniunea Europeană a Medicilor Specialişti/Consiliul European de Acreditare a Educaţiei Medicale Continue (UEMS/EACCME), precum şi cu alte autorităţi ori organisme profesionale medicale europene şi naţionale implicate, prin natura funcţionării lor, în activităţile de educaţie sau dezvoltare profesională continuă a medicilor.
Art. 3. – (1) Activităţile de EMC sunt cuantificate prin unităţi de creditare, denumite credite EMC.
(2) Creditele EMC se acordă prin raportare la timpul efectiv petrecut în activitatea de EMC. Pentru o oră efectivă de activitate de EMC se acordă cel mult un credit EMC. Pentru o zi de activitate efectivă se acordă maximum 6 credite EMC. Echivalenţa cu sistemele de creditare anterioară este: un credit EMC este egal cu o oră de EMC.
(3) Creditele obţinute de medici în urma participării la activităţile de EMC contribuie la alcătuirea punctajului profesional al medicului.
(4) Evaluarea punctajului profesional al medicului se face periodic, la un interval calculat calendaristic de 5 ani.
(5) Prin excepţie, pentru medicii care au împlinit vârsta legală de pensionare prevăzută de lege, procedura evaluării se face şi anual, în baza cererii de prelungire a activităţii.
Art. 4. – (1) Numărul minim de credite EMC pe care un medic trebuie le acumuleze în vederea evaluării profesionale periodice este de 200, pe parcursul a 5 ani, stabilite la data evaluării, sau de 40, anual, în cazul medicilor pensionari care solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii.
(2) Participarea la activităţile de EMC trebuie fie preponderent în domeniul de specialitate. Se admite ca maximum o treime din punctajul minim fie reprezentată de activităţi educaţionale din alte domenii medicale decât specialitatea de bază.
(3) În mod obligatoriu, cel puţin o treime din creditele EMC necesare trebuie fie reprezentată de participări la cursuri.
Art. 5. – (1) Fiecare membru al Colegiului Medicilor din România are obligaţia de a participa la programul de EMC şi de a cumula cel puţin numărul de credite EMC stabilit.
(2) În cazul în care nu realizează numărul minim de credite EMC în termenul prevăzut la art. 3 alin. (4), medicul se suspendă din exercitiul profesiei conform legii, până la realizarea numărului de credite respectiv. Constatarea si comunicarea intră in atributia biroului executiv al colegiului teritorial.
Art. 6. – (1) Membrii Colegiului Medicilor din România au obligaţia de a ţine evidenţa propriului punctaj profesional.
(2) Colegiul Medicilor din România, prin structurile de specialitate ale colegiilor teritoriale, face calcularea, evaluarea şi verificarea respectării obligaţiilor impuse de art. 4 şi 5, în următoarele situaţii:
a) la avizarea anuală;
b) cu ocazia judecării abaterilor disciplinare;
c) după împlinirea vârstei de pensionare, dacă se solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii;
d) la cerere, conform prevederilor legale care impun calcul de punctaj pentru participare la concursuri şi examene;
e) la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;
f) ori de câte ori consiliul judeţean al colegiului teritorial consideră necesar.
Art. 7. – Acreditarea furnizorilor şi creditarea formelor de EMC organizate de aceştia se fac de către Colegiul Medicilor din România la nivel naţional.
Art. 8. – (1) Procedurile standard  de creditare a formelor de EMC, respectiv de acreditare a furnizorilor de EMC constituie baza de elaborare şi aplicare a Programului naţional de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor din România şi sunt prevăzute în Anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie.
(2) Cererea-tip de creditare a formelor de EMC, cererea-tip de acreditare a furnizorilor de EMC, precum şi fişa publicaţiei pentru înscrierea furnizorului în Nomenclatorul publicaţiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România sunt prevăzute în Anexele nr. 3, 4 şi 5, care fac parte integrantă din prezenta decizie.
(3) Modelul-tip de prezentare a unui program de formare profesională continuă creditabil ca EMC este prevăzut în Anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezenta decizie.
(4) Modelul-tip de certificat de absolvire şi modelul-tip de certificat de participare sunt prevăzute în anexele nr. 7 şi 8, care fac parte integrantă din prezenta decizie.
   (5) Modelul-tip de formă de evaluare a evenimentului EMC este prevăzut în anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 9. – Colegiul Medicilor din România ţine evidenţa formelor de EMC creditate şi publică un raport anual al acestora.
Art.10. Colegiul Medicilor din România va evidenţia activitatea deosebit de bună a furnizorilor în dezvoltarea EMC prin acordarea unor premii anuale de excelenţă.
Art.11. Biroul executiv al Colegiului Medicilor din România, la propunerea Departamentului Profesional-ştiinţific, poate decide, după caz, respingerea creditării unei manifestări educaționale sau retragerea calității de furnizor de EMC, în cazul încălcării dispozițiilor art.5 lit.j, art.6 alin.(2) şi (3), art.12 alin.(1)  şi (3), art.16 alin.(2) din Anexa nr.1 sau a art.8 din Anexa nr.2
Art. 12. La data intrarii in vigoare a prezentei decizii, se abrogă Decizia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România  nr.2/2009 privind stabilirea sistemului de credite de educaţie medicală continuă, pe baza căruia se evaluează activitatea de perfecţionare profesională a medicilor, a criteriilor şi a normelor de creditare a formelor de educaţie medicală continuă, precum şi a normei şi criteriilor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 199 din 30/03/2009
Art. 13. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 

 

Programul de creditare

În vederea creşterii gradului de pregătire profesională şi asigurării unui nivel ridicat al cunoştinţelor medicale, medicii sunt obligaţi, potrivit art. 414 al. 1 din Titlul XII privind exercitarea profesiei de medic, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România - al Legii nr. 95/ 2006  “ să efectueze un număr de cursuri de pregătire şi alte forme de educaţie medicală continuă şi informare în domeniul ştiinţelor medicale, pentru cumularea numărului de credite stabilit în acest sens de către Colegiul Medicilor din România. Sunt creditate programele, precum şi celelalte forme de educaţie medicală continuă avizate de către Colegiul Medicilor din România “.


Educaţia Medicală Continuă constă în ansamblul activităţilor educaţionale planificate care au ca scop menţinerea sau dezvoltarea cunoştinţelor, conduitei şi atitudinilor profesionale necesare medicului  pentru a-şi desfăşura eficace activitatea profesională şi, în acelaşi timp, prin dezvoltarea permanentă a performanţelor individuale, pentru a realiza o creştere reală a calităţii serviciilor medicale prestate.

Furnizorii de educaţie medicalã continuã sunt instituţii sau organizaţii care asigurã managementul acestor forme de educaţie, cum ar fi universitãţi sau facultãţi de medicinã acreditate, instituţii de învãţãmânt superior medical, instituţii cu rol de învãţãmânt (Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară al Medicilor, Farmaciştilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi a Asistenţilor Medicali sau/şi centrele de pregătire cu rol de formare, recunoscute de MSP prin CNPPMFAPSSAM).

Cuantificarea unităţii de creditare a EMC, a numărului de ore sau credite acordate participării la programele educaţionale organizate precum şi stabilirea criteriilor şi standardelor de creditare, se face la nivel naţional, de către Comisia Naţională de EMC a CMR. Cererile de creditare se vor depune direct la Consiliul Naţional al CMR sau prin intermediul Colegiilor Judeţene cu cel puţin 30 de zile anterior debutului acesteia şi vor fi însoţite de programul detaliat pe ore al cursului sau a manifestãrii. În cazul cursurilor organizate de universităţile de medicină şi farmacie se mai aduagă un proiect detaliat al cursului. Organizatorii programelor de EMC se obligă să trimită la departamentul profesional-ştiinţific al CMR, după terminarea programului respectiv, lista participanţilor (nume, prenume, specialitate, grad profesional şi loc de muncă).

Criterii de creditare

Detalii www.colmedcj.ro

Calcularea punctajului

Conform Deciziei nr. 2/ 23 ianuarie 2009 privind stabilirea sistemului de credite de educaţie medicală continuă pe baza căruia se evaluează activitatea de perfecţionare profesională a medicilor, a criteriilor şi a normelor de creditare a formelor de educaţie medicală continuă, precum şi a normei şi criteriilor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, numărul minim de credite EMC pe care un medic trebuie să le acumuleze în vederea evaluării profesionale periodice este 200, pe parcursul a 5 ani, stabilite la data evaluării, sau 40, anual, în cazul medicilor pensionari care solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii.

Detalii pe:www.colmedcj.ro

Formare medicală
http://www.formaremedicala.ro/

Curriculum de pregătire în specialitatea de medicină de familie
Societatea Națională de Medicina Familiei este implicată în actualizarea curriculei de pregătire în medicina de familie prin Departamentul Profesional-Științific, prin membrii săi care fac parte din Comisia Consultativă de Medicina Familiei a Ministerului Sănătății și prin protocolul de colaborare cu Royal College of General Practitioners din Marea Britanie și cu Societatea Medicală Română din Marea Britanie.

Curriculum de pregătire actual:
Curriculum de pregătire în specialitatea medicină de familie - durata 3 ani
(aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1141 din 28/06/2007 și Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 1386 din 28/06/2007)
Curriculum de pregătire în specialitatea medicină de familie, cu timp parțial - durata 5 ani
(aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1398 din 04/11/2009 și Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 6042 din 02/12/2009)